Γεν.Νοσ.Λάρισας
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Γραμματεία) : +30 2413 504 484

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
κ. Γρηγόριος Βλ. Βλαχάκης
Ραντεβού
Εξωτερικά Ιατρεία
14 4 44 ή Μέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Απογευματινά Ιατρεία
+30 2413 504 125


Κλινικά Τμήματα

Παθολογικός Τομέας
Χειρουργικός Τομέας

  Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας λειτουργούν δέκα (10) κλινικές του Παθολογικού Τομέα και οχτώ (8) κλινικές του Χειρουργικού Τομέα.