Γεν.Νοσ.Λάρισας
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Γραμματεία) : +30 2413 504 484

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Υπηρεσίες

Λίστα Χειρουργείου

  Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου Α3α/οικ 23.12.2016, στο Νοσοκομείο έχει καταρτιστεί και λειτουργεί Λίστα Χειρουργείου για τους ασθενείς. Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη το οποίο λειτουργεί στο Νοσοκομείο.

  Πίνακας ορισμού των κατηγοριών των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής.

  Κατηγορία -> Εκτίμηση περιστατικών -> Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης.

  • 1 -> Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα -> Μέχρι 2 εβδομάδες
  • 2 -> Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα -> 3-6 εβδομάδες
  • 3 -> Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη -> 7-12 εβδομάδες
  • 4 -> Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη -> 12-24 εβδομάδες
  • 5 -> Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη -> 24 εβδομάδες και πάνω

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ