Γεν.Νοσ.Λάρισας
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Γραμματεία) : +30 2413 504 484

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Υπηρεσίες

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2413504377 Email: nosypiresia@ghl.gr

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

  Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

 • 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) τμήματα, που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

 • 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (7) τμήματα, που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα και τα Χειρουργεία.

 • 3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (7) τμήματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, τον Ψυχιατρικό Τομέα, τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και τα Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

  •   Στο Νοσοκομείο επίσης συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/1992 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από :

   • Α. Τον/την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο

   • Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα

   • Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα

     Στο Νοσοκομείο συνιστάται το Γραφείο Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων το οποίο στελεχώνεται από δύο (2) Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ), τα καθήκοντα των οποίων ορίζονται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΦΕΚ 388/Β’/18-02-2014) η οποία στελεχώνεται από ομάδα επαγγελματιών υγείας του νοσοκομείου.

     Στόχος της ΕΝΛ είναι η πρόληψη, ο έλεγχος και η υποστήριξη του έργου της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στο επίπεδο της διαχείρισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

   Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

   Η Νοσηλευτική Υπηρεσία με σκοπό την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών υγείας προωθεί την συνεχή εκπαίδευση του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

   Δράσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας